Sell ​​motorbikes & other vehicles New and used. Find your favorite brand from top brands including Nissan, Honda, Toyota and Suzuki.

Showing 1–2 of 2 results

ለባጃጅ ፈላጊወች በሙሉ

ለባጃጅ ፈላጊወች በሙሉ

አስደሳችዜናለባጃጅፈላጊወችበሙሉ ☎️0948040307 ብዙወቹአገልግሎቱንእየተጠቀሙበትይገኛሉእርስወስምንይጠብቃሉ። Ethio bajajከኢትዮጰያንግባንክጋርበመ ተባበርለስራአጥወጣቶችለአጭርጊዜየሚቆይልዩየሆነየዋጋቅናሽይዞላቹመጥቷል።ይህንየዋጋቅናሽያዘጋጀዉየኢትዮጰያንግድባንክሲሆን35%በከሽከፍለዉ65%በባንኩበኩልከወለድነፃየሆነከ3-5እየሰሩየሚከፍሉበትንየብድርአገልግሎትአመቻችቷል።ከዚበተጨማሪበአዳዲስምርቶቻችንለይታላቅቅናሽአድርገናልእነሆየባጃጅዋጋከዚበፊትከነበረዉዋጋበ30%ቅናሽመቷል ☑️ጠንካራናአስተማማኝ ☑️በቂመለዋወጫያላቸዉ ☑️made in india የዋጋዝርዝር ?fleek&Re፦300.000የነበረዉ ወደ 210.000 ?maxima፦310.000የነበረዉ ወደ 217.000 ?Tagrobajaj፦300.000የነበረዉ ወደ 210.000 ?maximacargo፦340.000የነበረ ዉወደ238.000 መሆኑንእየገለፆንተጠቃሚመሆንከፈለጉከታችባለዉስልክቁጥር??ደዉለዉ ይዘዙንያሉበትቦታከነትራንስፓርትጋርእናደርሳለን።ለበለጠመረጃ251948040307…

For Sell
Br
አዉቶ ታፒሴሪ

አዉቶ ታፒሴሪ

??  አዉቶ ታፒሴሪ  ??? ?የምንሰጣቸዉ አገልግሎቶች ☑️የመኪና ወንበር ልብስ ☑️ ምንጣፍ ☑️ በር ☑️  ኮርኒስ ☑️ ዳሽ ቦርድ እንሰራለን

For Sell
2,100 Br