Showing 1 result

FB_IMG_1677924413560

ለባጃጅ ፈላጊወች በሙሉ

  • 7 months ago
  • Hulum Ale
  • Addis Ababa

አስደሳችዜናለባጃጅፈላጊወችበሙሉ ☎️0948040307 ብዙወቹአገልግሎቱንእየተጠቀሙበትይገኛሉእርስወስምንይጠብቃሉ። Ethio bajajከኢትዮጰያንግባንክጋርበመ ተባበርለስራአጥወጣቶችለአጭርጊዜየሚቆይልዩየሆነየዋጋቅናሽይዞላቹመጥቷል።ይህንየዋጋቅናሽያዘጋጀዉየኢትዮጰያንግድባንክሲሆን35%በከሽከፍለዉ65%በባንኩበኩልከወለድነፃየሆነከ3-5እየሰሩየሚከፍሉበትንየብድርአገልግሎትአመቻችቷል።ከዚበተጨማሪበአዳዲስምርቶቻችንለይታላቅቅናሽአድርገናልእነሆየባጃጅዋጋከዚበፊትከነበረዉዋጋበ30%ቅናሽመቷል ☑️ጠንካራናአስተማማኝ ☑️በቂመለዋወጫያላቸዉ ☑️made in india የዋጋዝርዝር ?fleek&Re፦300.000የነበረዉ ወደ 210.000 ?maxima፦310.000የነበረዉ ወደ 217.000 ?Tagrobajaj፦300.000የነበረዉ ወደ 210.000 ?maximacargo፦340.000የነበረ ዉወደ238.000 መሆኑንእየገለፆንተጠቃሚመሆንከፈለጉከታችባለዉስልክቁጥር??ደዉለዉ ይዘዙንያሉበትቦታከነትራንስፓርትጋርእናደርሳለን።ለበለጠመረጃ251948040307…

For Sell
Br