Stainless steel tabl ስቴይነልስ ስቲል ጠረጴዛ

Stainless steel tabl ስቴይነልስ ስቲል ጠረጴዛ
Stainless steel tabl ስቴይነልስ ስቲል ጠረጴዛ
Stainless steel tabl ስቴይነልስ ስቲል ጠረጴዛ
Stainless steel tabl ስቴይነልስ ስቲል ጠረጴዛ
1,000 Br

Description

ለሆቴሎች እና ሬስቱራንቶች የሚያገለግሉ የስቴይንለስ ስቲል ጠረጴዛዎች ጥራታቸውን በጠበቁ ማቴርያሎች በትእዛዝ አምርተን እናቀርባለን